top of page

Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere als centres educatius de les Illes Balears

El Protocol Trans és d’aplicació a tots els centres educatius de les Illes Balears i s’ha elaborat amb la participació de diversos col·lectius i entitats coneixedors de la matèria per tal de fer possible un conjunt de pautes que facilitin, amb normalitat, una adequada resposta educativa a l’alumnat trans. Això es fa mitjançant un procés d'acompanyament, de sensibilització en el centre educatiu, i d'assessorament als menors trans, a les seves famílies i al professorat i, si és el cas, a la resta de la comunitat educativa.

Aquestes pautes han de permetre garantir el lliure desenvolupament de la seva personalitat i la no discriminació per motius d’identitat de gènere o d’orientació sexual, a fi de prevenir i evitar situacions de transfòbia, exclusió, assetjament escolar o de violència de gènere, des d'una coordinació institucional que permeti identificar les seves necessitats i adoptar les mesures adients.

El protocol s’activa des del moment que es detecta un alumne o alumna amb una identitat de gènere que no coincideix amb el seu sexe assignat, i permet al centre educatiu l’adopció de mesures organitzatives i educatives.

bottom of page